کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it,کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it,کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ژانویه, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, کاردینال جوزپه Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, بلکه چیزهای مثبتی که در سالهای Covid پدید آمده و برای گفتن اینکه چگونه همه چیز می تواند برای صلح جامعه و مردم رقابت کند,it,این درخواست اشتراک گذاری است,it,این پیامی است که از همه گیر آمده است,it,شما خود را نجات نمی دهید,it,ما باید بین ما روابط مثبتی برقرار کنیم,it,آنها اساس جامعه و جهان هستند,it,پاپ می گوید که همه چیز از روابط اساسی اجتماعی به دنیا آمده است ، بنابراین بزرگ بودن آنها دشوار است که آنها را دور یک میز قرار دهند اما مردم می توانند نگرش صلح را ایجاد کنند,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

"همچنین به دلیل Covid,it,در عوض ، شهردار تأکید کرد,it,ما امروز یک شرکت به شدت تجزیه شده داریم,it,اما تنها راه پاسخ به این انحطاط ، تمرکز روی یک جامعه قوی است,it,ساخته شده از طریق مدرسه,it,روابط,it,برای خیلی ها لحظه ای دشوار است,it,با مشکلات کار سنگین است,it,از خانه,it,بحران اقتصادی,it,تنها خارج شدن از آن غیرممکن است,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, خانواده, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

فرانکو ماریانی
از تعداد 417 – Anno X del 1/02/2023

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.