კარდინალი ბეტორი მერს აძლევს მშვიდობის მესიჯს,it,კარდინალი ბეტორი მერს აძლევს მშვიდობის მესიჯს,it,კარდინალი ბეტორი მერს აძლევს მშვიდობის მესიჯს,it,კარდინალი ბეტორი მერს აძლევს მშვიდობის მესიჯს,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 იანვარი, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Cardinal Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ასევე პოზიტიური რამ, რაც წარმოიშვა კოვიდის წლებში და იმის თქმა, თუ როგორ შეიძლება ყველაფერი კონკურენციას გაუწიოს როგორც საზოგადოებისა და ხალხის მშვიდობას,it,ეს არის გაზიარების მიმართვა,it,ეს არის მესიჯი, რომელიც მოვიდა პანდემიიდან,it,შენ თავს არ იხსნით,it,ჩვენ შორის პოზიტიური ურთიერთობები უნდა ჩამოვაყალიბოთ,it,ისინი საზოგადოების და მსოფლიოს საფუძველია,it,პაპი ამბობს, რომ ყველაფერი დაიბადა ძირითადი სოციალური ურთიერთობებისაგან, ასე რომ დიდებს ძნელია მათი მაგიდის გაკეთება, მაგრამ ხალხს შეუძლია მშვიდობის დამოკიდებულება შექმნას,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

”ასევე კოვიდის გამო,it,ამის ნაცვლად, მერმა ხაზი გაუსვა,it,ჩვენ დღეს მკაცრად დაშლილი კომპანია გვაქვს,it,მაგრამ ამ დეგენერაციაზე რეაგირების ერთადერთი გზაა ძლიერი საზოგადოებაზე ფოკუსირება,it,აშენდა სკოლის მეშვეობით,it,ურთიერთობები,it,ბევრისთვის ეს რთული მომენტია,it,სამსახურებრივი პრობლემებით დატვირთული,it,სახლის,it,ეკონომიკური კრიზისის შესახებ,it,მარტო შეუძლებელია მისგან გასვლა,it,აუცილებელია ძალისხმევა, რომ ვიპოვოთ საკუთარი თავი გაერთიანებული და შეკრული ",it,კარდინალი ბეთორი მერს აძლევს პაპის ფრანცისის მშვიდობის მესიჯს,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
საწყისი ნომერი 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.