Cardinal Betori ໃຫ້ Mayor ໄດ້ຮັບຂ່າວສານຂອງສັນຕິພາບ,it,Cardinal Betori ໃຫ້ Mayor ໄດ້ຮັບຂ່າວສານຂອງສັນຕິພາບ,it,Cardinal Betori ໃຫ້ Mayor ໄດ້ຮັບຂ່າວສານຂອງສັນຕິພາບ,it 2023 di Papa Francesco

"ໂດຍຜ່ານຄໍາເວົ້າຂອງ Pope ທີ່ສົ່ງໂດຍອະທິການຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີຕໍ່ກັບແຕ່ລະຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ",it,ເຈົ້າເມືອງ Dario Nardella ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດຈັດສົ່ງແບບດັ້ງເດີມ,it,ໂດຍ Archbishop ຂອງ Florence,it,ຂອງຂໍ້ຄວາມຂອງ Pope ສໍາລັບວັນສັນຕິພາບໂລກ,it,ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນທີ່ປະທັບຂອງປະທານາທິບໍດີຂອງຄະນະກໍາມະການເມືອງ Luca Milani,it,ຂອງ aponents ຂອງ junta ໄດ້,it,ຂອງສະພາເມືອງ,it,ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງຄຸ້ມບ້ານ,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, ສຽງ Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“ຂ່າວສານແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍເພາະວ່າມັນເລີ່ມຈາກປະສົບການທີ່ພວກເຮົາມີເວລາສອງປີ,it,ລາວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການບັງຄັບໃຊ້ໃນການສະແດງ,it,ກ່ອນການຈັດສົ່ງ,it,ຂໍ້ຄວາມຂອງຂໍ້ຄວາມ papal,it,Pope ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນໃຈຈາກສິ່ງທີ່ລາວອາໄສຢູ່ເພື່ອລາຍງານບັນຫາ,it,ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີໃນບາງເວລາໃນຫລາຍປີຂອງ Covid ແລະເວົ້າວ່າທຸກຢ່າງສາມາດແຂ່ງຂັນເພື່ອຄວາມສະຫງົບຂອງສະມາຄົມແລະປະຊາຊົນ,it,ມັນແມ່ນການອຸທອນທີ່ຈະແບ່ງປັນ,it,ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ມາຈາກໂລກລະບາດ,it,ທ່ານບໍ່ປະຫຍັດຕົວທ່ານເອງ,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຄວາມສໍາພັນໃນທາງບວກລະຫວ່າງພວກເຮົາ,it,ພວກເຂົາແມ່ນພື້ນຖານຂອງສັງຄົມແລະໂລກ,it,ພະສັນຕະປາປາກ່າວວ່າທຸກຢ່າງໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມສໍາພັນທາງສັງຄົມພື້ນຖານ,it,"ຍັງຍ້ອນການ covid,it,ແທນທີ່ຈະ, ເຈົ້າເມືອງໄດ້ກໍານົດໄວ້,it,ພວກເຮົາມີບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວຢ່າງແຮງໃນມື້ນີ້,it,ແຕ່ວິທີດຽວທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບນີ້ແມ່ນການສຸມໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ,it,ສ້າງຜ່ານໂຮງຮຽນ,it,ສັມພັນ,it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
ຈາກ​ຈ​ໍ​າ​ນວນ 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.